ZBORNIK
RADOVA
IMPRESUM
UVODNI RAD
UR1.1 ETRAN i IcETRAN – Deset zajedničkih konferencija
Vladimir Katić, Mirjana Jovanić
UVODNO PREDAVANJE
UP1.1 REALNI IZVORI STRUJE
Milomir Šoja
AKUSTIKA – (AK)
AK1.1 Subjektivna ocena različitih metoda sinteze muzičkih tonova sa izraženom inharmoničnošću
Tatjana Miljković, Jelena Ćertić, Dragana Šumarac Pavlović
AK1.2 Objektivna analiza akustičkih svojstava kavala
Marija Tupanjanin, Tatjana Miljković, Dragana Šumarac Pavlović
AK1.3 Metoda za segmentaciju muzičkog signala na osnovu matrice samosličnosti
Marija Ratković, Matija Marijan, Tatjana Miljković, Miloš Bjelić
AK1.4 Jedan pristup u zvučnoj interpretaciji slike
Nebojša Kolarić, Dragana Pavlović
AK1.5 Sličnost zvukova motora sa unutrašnjim sagorevanjem bazirana na mel-spektrogramu
Marko Milivojčević, Dejan Ćirić, Amela Zeković
AK2.1 BEOGRADSKA ŠKOLA AKUSTIČKOG DIZAJNA – TEORIJA I PRAKSA PROJEKTOVANJA SALA
Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović
AK2.2 Senzor za detekciju akustičkih događaja u dalekom polju
Iva Salom, Dejan Todorovic, Vladimir Celebic
AK2.3 Određivanje akustičkih parametara prostorije korišćenjem klapne kao zvučnog izvora
Aleksandra Kojčinović, Marija Tupanjanin, Miloš Bjelić
AK2.4 Metodologija procene merodavnih vrednosti izolacionih svojstava fasadnih elemenata u funkciji ugaone raspodele incidentne energije
Miodrag Stanojević, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović
AK2.5 DOPRINOS SLOJEVA U SLOŽENIM KONSTRUKCIJAMA NA ZVUČNU IZOLACIJU
Aleksandar Milenković, Danica Boljević
AK2.6 DOPRINOS SLOJEVA U MEĐUSPRATNIM KONSTRUKCIJAMA NA IZOLACIJU OD ZVUKA UDARA
Danica Boljević, Aleksandar Milenković
AK2.7 Analiza ambijentalne buke u stanovima
Miomir Mijić, Miodrag Stanojević
AUTOMATIKA – (AU)
AU1.1 Diskretna realizacija supertvisting algoritma upravljanja promenljive strukture:
eksplicit ili semi-implicit pristup?
Čedomir Milosavljević, Boban Veselić, Milutin Petronijević, Branislava Perunicič-Draženović, Senad Huseinbegović
AU1.2 Regulacija procesa sa astatizmom primenom PID kontrolera sa modifikovanim integralnimdejstvom
Aleksa Stojić, Goran
Kvaščev
AU1.3 Modeliranje
i projektovanje prediktivnog upravljanja za helikopter sa tri stepena slobode
Boris Barišić,
Aleksandar Rakić
AU1.4 Primjena
DC-FLL u elektronskim brojilima za mjerenje električne energije
Zorana Mandic, Slobodan
Lubura, Dejan Jokić
BIOMEDICINSKA
TEHNIKA – (BT)
BT1.1 Detekcija kognitivne aksioznosti na osnovu snimaka lica snimljenih udaljenom
fotopletizmografijom
Tamara Stajić, Milica
Janković
BT2.1 Algoritam
zasnovan na pravilima za automatsku ekstrakciju renalnog kalkulusa na CT
snimcima
Matija Marijan, Katarina
Milićević, Otaš Durutović, Aleksandar Filipović, Milica
M. Janković
ELEKTROENERGETIKA
– (EE)
EE1.1 Analiza kvaliteta električne energije u tački priključenja FNE Brankovići 2 na elektrodistributivnu mrežu
Mladen Banjanin, Marko Ikić, Vladan Andrić, Srđan Lale
EE1.2 Analiza specifičnih rezultata registrovanih prilikom mjerenja parametara kvaliteta električne energije u elektrodistributivnoj mreži
Mladen Banjanin,
Marko Ikić
EE1.3 Primena neuronskih mreža u analizi rada sistema za bežični prenos energije
Dejan Janjić, Srđan Divac, Aleksandar Ranković, Branko Koprivica
ELEKTRIČNA KOLA, ELEKTRIČNI SISTEMI I OBRADA SIGNALA – (EK)
EK1.1 Memristivni planarni rekonfigurabilni filtri sa dva propusna opsega učestanosti
Stefan Radovanović, Milka Potrebić Ivaniš
ELEKTRONIKA – (EL)
EL1.1 Strujni senzor kao indirektni merač aktivnosti radnog alata u proizvodnom procesu
Nenad Jovicic, Nemanja Jankovic
EL1.2 Sistem za praćenje proizvodnih procesa zasnovan na tehnologiji interneta stvari
Nenad Jovicic, Nemanja Jankovic
EL1.3 Sistem za regulaciju i daljinsko očitavanje temperature u procesu vještačke inkubacije jaja
Nataša Popović, Božidar Popović
METROLOGIJA – (ML)
ML1.1 Doprinos poboljšanju brzine rada pseudoslučajnog pozicionog enkodera
Goran Miljković, Ivana Ranđelović, Dragan Denić
ML1.2 Pregled metoda za snimanje i analizu elektrogastrografskog signala
Milica Stojanović, Jelena Đorđević Kozarov, Milan Simić, Platon Sovilj
ML1.3 Implementacija novih metoda u kapacitivnim pretvaracima
Zdravko Gotovac, Lenka Brestovački
ML1.4 Razvoj virtuelne instrumentacije za monitoring kognitivnih parametara zasnovan na merenju EEG signala
Jelena Rafailović, Sanja Mandić, Platon Sovilj
ML1.5 Razvoj sistema za merenje muzički stimulisanog EEG odziva
Mario Volaš, Sanja Mandić, Platon Sovilj
ML2.1 Određivanje merne nesigurnosti transfera Hamonovih otpornika
Stefan Mirkovic, Tatjana Grbic, Nemanja Gazivoda, Djordje Novakovic, Zdravko Gotovac, Dragan Pejic
ML2.2 Predlog realizacije etalonskog izvora frekvencije disciplinovanog GPS-om
Đorđe Novaković, Nemanja Gazivoda, Sanja Mandić, Zdravko Gotovac, Stefan Mirković
ML2.3 Sistem za merenje faznog stava zasnovan na tajmerskim metodama
Sanja Mandić, Marjan Urekar, Đorđe Novaković, Dragan Pejić
ML2.4 Korišćenje integrišućeg analogno-digitalnog konvertora za karakterizaciju superkodenzatora u uslovima visokog prisustva šuma
Milan Šaš, Nikola Vukajlović, Slavica Medić, Dragan Pejić
ML3.1 Homologacija vozila u odnosu na  elektromagnetsku kompatibilnost
Aleksandar Kovačević
ML3.2 Merni instrumenti za testiranje integriteta signala
Jovana Jović, Marjan Urekar
ML3.3 Pametna merna platforma ARIOT
Đorđe Novaković, Marjan Urekar
ML3.4 Smart pojačalo na bazi TAS2764 u merno-informacionom sistemu za Industriju 4.0
Boris Jeličić, Marjan Urekar
ML3.5 Projektovanje i simulacioni model prototipa generatora stepeničastog napona
Angelina Nešovanović, Marjan Urekar
ML3.6 Razvoj sistema za napajanje pametnih brojila električne energije
Milenko Marinko, Marjan Urekar
ML3.7 Metrološki aspekt veštacke inteligencije u Industriji 4.0
Milan Bjelic, Marjan Urekar
MIKROELEKTRONIKA I OPTOELEKTRONIKA – (MO)
MO1.1 Primena
metoda Grinovih funkcija u fizici kondenzovane materije na istraživanje
fundamentalnih svojstava kristalnih nanostruktura
Siniša Vučenović,
Jovan Šetrajčić, Stevo Jaćimovski
MO1.2 Diskretna
i selektivna apsorpcija u molekulskim kristalnim nanofilmovima
Jovan Šetrajčić,
Siniša Vučenović, Ana Šetrajčić-Tomić
MIKROTALASNA
TEHNIKA,
TEHNOLOGIJE
I SISTEMI – (MT)
MT1.1 TLM
kompaktni model žičanog spoja u cilindričnom koordinatnom sistemu
Tijana Dimitrijević,
Aleksandar Atanasković, Jugoslav Joković, Nebojša Dončov
NOVI MATERIJALI – (NM)
NM1.1 Karakteristike
MnZn ferita za
primene  u mikroelektronici
Nebojsa Mitrovic, Borivoje
Nedeljkovic, Sanja Aleksic
NM1.2 Uticaj
veličine zrna na električne karakteristike dopirane BaTiO3 keramike
Vesna Paunović, Neda
Stanojević, Zoran Prijić
NUKLEARNA TEHNIKA – (NT)
NT1.1 BEZBEDNOSNI ASPEKTI TRANSPORTA NUKLEARNIH MATERIJALA
Milica Ćurčić, Slavko Dimović
NT1.2 UTICAJ SINERGIJE NEUTRONSKOG I GAMA ZRAČENJA I FUNKCIONALNOG STARENJA NA EFIKASNOST HIBRIDNOG ZAŠTITNOG KOLA
Alija Jusić, Dušan Nikezić, Uzahir Ramadani, Milić Pejović
RAČUNARSKA TEHNIKA I INFORMATIKA – (RT)
RT1.1 Razvoj alata za proveru i korekciju teksta zasnovan na grafovima i stablima
pretraživanja
Jovana Kitanović, Dražen Drašković, Maja Vukasović, Sanja Delčev
RT1.2 Implementacija sistema za praćenja paleta primenom jednostavnih identifikacionih oznaka
Gordana Ostojić, Milovan Lazarević, Slobodan Lubura, Nataša Popović, Stevan
Stankovski
RT2.1 Softverski alat za analizu izvornih podataka  o komunikacionim aktivnostima  u računarskim mrežama
Lazar Smiljković, Marko Mišić, Pavle Vuletić, Slavko Gajin
ROBOTIKA
I
FLEKSIBILNA
AUTOMATIZACIJA
– (RO)
RO1.1 Robotska
platforma za branje, klasifikaciju i pakovanje konzumnih šljiva u
voćnjacima
Aleksandar Rodić,
Ilija Stevanović, Uroš Ilić
RO1.2 Primena
savremenih metoda kompjuterske vizije na robotizovanom beraču šljiva
Jovan Sumarac, Branko
Baljic, David Milovanovic, Jelena Kljajic
TELEKOMUNIKACIJE
– (TE)
TE1.1 Bezbednost
na fizičkom nivou bežičnog sistema sa DF relejem u prisustvu jednog
prisluškivača
Jelena Anastasov, Nenad
Milosevic, Aleksandra Panajotović, Daniela Milovic, Dejan Milic
VEŠTAČKA
INTELIGENCIJA
– (VI)
VI1.1 Uticaj
mehanizma samopažnje na model dubokog učenja sa ConvLSTM2D slojevima
Uzahir Ramadani, Ivan
Lazović, Dusan Nikezic, Nikola Mirkov, Tatjana Miljojčić
SPECIJALNA
TEMATSKA
SESIJA –
SAVREMENE
TEHNOLOGIJE
I EDUKACIJA
(SS‐EDU)
SS-EDU1.1 Iskustva u realizaciji projekata iz oblasti razvoja visokog obrazovanja na
Elektronskom fakultetu
Univerziteta u Nišu
Zoran Prijić, Danijel
Dankovic, Aneta Prijic, Vesna Paunovic, Emilija Živanović, Marko
Dimitrijević, Dragan Mančić
SS-EDU1.2 Korišćenje informacionih tehnologija u obrazovanju studenata iz
oblasti Električnih mašina
i pogona na FTN Čačak
Miroslav Bjekić
SPECIJALNA
TEMATSKA
SESIJA –
DIGITALIZACIJA U NAUCI
(SS‐DI)
SS-DI1.1 PRAVCI MIGRACIJA KOMPONENTI, FUNKCIJA I OPERACIJA U SISTEMIMA KONTROLE
VOZOVA
Sanja Jevtić
SS-DI1.2 The Prospects of YOLO Algorithm Applicaion in the Sorting of Agricultural
Products
Ivana Medojević,
Jelena Ilić
SS-DI1.3 Značaj komunikacije za ishode zdravstvene nege
Danica Mamula Tartalja,
Gordana Jelic, Enis Osmani
SS-DI1.4 Odabrane primene snopnih tehnika kao tehnička podrška u dijagnostici,
modifikaciji materijala
i karakterizaciji
Aleksandar
Bugarinović, Milesa Srećković, Dražen Jovanović, Miodrag
Malović, Zoran Karastojković, Vladan Mirjanić, Đorđe
Mirjanić, Predrag Drobnjak
SPECIJALNA
TEMATSKA
SESIJA –
FORENZIKA
(SS‐FO)
SS-FO1.1 Izdvajanje objekata iz scene u asimetričnom sistemu nadzora 
Dragan Knežević, Petar
Matavulj, Zoran Nikolić
SS-FO1.2 Evaluation of link bandwidth using Levenshtein  distance
Dragan Jevtic, Sanja Jevtic
SS-FO1.3 Instrumentalne analize pri detekciji uzroka nastanka eksplozija
Zoran Milanović,
Radovan Radovanović, Snežana Stojičić
SS-FO1.4 Učestalost primene naprednih forenzičkih tehnika u
utvrđivanju uzroka požara
Zoran Milanović,
Radovan Radovanović, Maja Milosavljević
SS-FO1.5 The Application of Multimodal Analysis of Biometric Data in Forensic
Medical Expertise
Radovan
Anđelković, Milja Knežević, Milesa Srećković,
Radovan Radovanović
SS-FO1.6 Forenzika eksplozije kondenzovanih materija
Nikola Mitrović, Milan
Jovanović, Milica Janković, Radovan Radovanović
SS-FO1.7 Savremeni trendovi u forenzici/Modern Trends in Forensics
Milan Jovanović,
Nikola Mitrović, Milica Janković, Radovan Radovanović
SS-FO1.8 Digitalna forenzika – pravci razvoja nasuprot aktuelnoj praksi
Milica Janković,
Radovan Radovanović, Nikola Mitrović, Milan Jovanović
SS-FO1.9 The Importance of Biopolymer life Cycle Analysis
Danijela Rajić,
Srđan Vuković, Svetlana Pelemiš
SPECIJALNA
TEMATSKA
SESIJA ‐
HERITOLOGIJA
(SS‐HE)
SS-HE1.2 Upotreba bežičnih senzorskih mreža u heritologiji
Miodrag Malović, Darko
Jevremović, Milanka Pećanac
SS-HE1.3 MOGUĆNOSTI KOMBINOVANJA DIGITALNIH PODATAKA TERENSKOG SNIMANJA
OBJEKTA GRADITELJSKOG KULTURNOG NASLEĐA U KONTEKSTU NJEGOVE OBNOVE
Magdalena Dragovic, Zoran
Stevic, Dragan Knežević, Milesa Srećković
SS-HE1.4 Istraživanja Nikole Tesle u oblasti električnog osvetljenja
Milena Davidović,
Miloš Davidović, Mirjana Božić
SS-HE1.5 Luminescentni efekti materijala i primena
Milanka Pećanac,
Bećko Kasalica, Aleksander Kovačević, Zoran Nedić,
Miodrag Malović, Predrag Drobnjak
SPECIJALNA TEMATSKA SESIJA ‐ MULTIDISCIPLINARNA (SS‐MU)
SS-MU1.5 IMPACT OF LOW MELTING ALLOYS FROM PRINTED CIRCUITS/WASTE CARS ON STRENGTH OF SUCH REMELTED STEEL
Zoran Karastojković, Dragan Pavlović, Aleksandar Bugarinović, Željka Tomić, Milovan
Janićijević
SS-MU1.7 The application of Pythagorian trials to trigonometry, hyperbolic functions, their use in technical sciences
Ljiljana Konjević, Bratislav Iričanin, Milesa Srećković
INDEKS AUTORA