Друштвo за ЕТРАН проглашава најбољи рад на секцији узимајући у обзир обе конференције: ЕТРАН и IcETRAN. У конкуренцији су сви радови који су прихваћени и приказани на конференцијама без обзира да ли је презентација била орална или у облику постера. Одлуку о награди доноси научни одбор конференције, а предлог дају председништво секције и председавајући сесија у оквиру секције. Секције могу да одлуче да ни један рад не треба да буде предложен као најбољи рад.

Сви аутори одабраног рада су равноправно добитници. Награђеним ауторима уручује се диплома Друштва за ЕТРАН. Аутори награђеног рада добијају позив да модификовану верзију рада пошаљу за публиковање у специјалном броју једног од научних часописа категорије М23, М51 или М52 са којима сарађује ЕТРАН. Сваки часопис спроводи уобичајену рецензију радова који су поднети за штампање.


Друштвo за ЕТРАН награђује најбољи рад младог истраживача1 из Србије на секцији2 узимајући у обзир обе конференције: ЕТРАН и IcETRAN. Одлуку о награди доноси научни одбор конференције, а предлог дају председништво секције и председавајући сесија у оквиру секције.

Награда се додељује само првом аутору. Кандидат за награду мора бити први аутор на раду и мора лично излагати рад у оквиру оралне презентације или постера.

Награђеном аутору уручује се специјална диплома Друштва за ЕТРАН. Награђеном младом истраживачу је на тој следећој конференцији плаћен једнодневни смештај да би му била уручена диплома. Награђени млади аутор је ослобођен плаћања котизације на следећој конференцији ако му рад буде прихваћен, и то право не може да пренесе на другог.

НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉИ РАД (највише 16) – Свака секција ЕТРАН-а проглашава најбољи рад узимајући у обзир обе конференције: ЕТРАН и IcETRAN.

НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉИ РАД МЛАДОГ АУТОРА – Свака секција ЕТРАН-а проглашава најбољи рад младог аутора (студенти докторских или мастер студија) узимајући у обзир обе конференције: ЕТРАН и IcETRAN.

Награђеним ауторима ће бити понуђено да допуњене верзије својих награђених радова публикују у једном од међународних часописа, који сарађују са ЕТРАН-ом :

 

Nagrađeni radovi na konferencijama ETRAN 2023 i IcETRAN2023

MLADI AUTORI – IcETRAN

Najbolji rad mladog autora, API

Branislav Ninković, Miodrag Tasić

Application of Point-in-Domain Algorithms in Near Field Calculations for Geometries with Bilinear Surface Patches

Najbolji rad mladog autora, AUI

Natalija Đorđević, Nenad Džamić, Željko Đurović

Surface Crack Detection Using Image Processing and Support Vector Machine

Najbolji rad mladog autora, BTI

Tanja Boljanić, Jovana Malesević, Sanja Vujnović, Milica Janković

Comparison of Time Domain Methods for Alignment of RR Signals Acquired by Different Sensor Systems

Najbolji rad mladog autora, EEI

Miloš Milovanović, Jordan Radosavljević, Bojan Perović, Jovan Vukašinović

Probabilistic Power Flow Calculation in Asymmetric, Unbalanced and Distorted Distribution Networks

Najbolji rad mladog autora, EKI

Filip Nešković, Nikola Basta, Milka Potrebić Ivaniš

ADALM-PLUTO Software Defined Radio as a Tool for S-Parameter Estimation: A Comparative Study of Various System Identification Procedures

Najbolji rad mladog autora, ELI

Marija Petrović, Vladimir Milovanović

On Efficient Hardware Realizations of Fixed-Point Complex Number Magnitude and its Logarithms

Najbolji rad mladog autora, MOI

Ivan Pešić, Milena Rašljić Rafajilović, Dana Vasiljević Radović, Sanja Ostojić, Miloš Petrović, Vesna Radojević, Marija Pergal

Optimization of Reaction Parameters for Preparation of MXene-based Polymer Nanocomposites

Najbolji rad mladog autora, MTI

Ksenija Pešić, Olivera Pronić-Rančić, Zoran Stanković, Nebojša Dončov

Neural Model of The Slotted Circular Microstrip Patch Antenna

Najbolji rad mladog autora, NMI

Neda Stanojević, Dragana Markušev, Sanja Aleksic, Dragan Markušev, Dragan Pantić, Aleksandar Pantić

Methods for Determining and Analyzing Cut-off Frequency of Photoacoustic Signal

Najbolji rad mladog autora, ROI

Emilija Stanković, Jelena Kljajić, Jovan Šumarac, Marija Radmilović

Human Motion Behavior Evaluation: The Possibility of Improving Human-Robot Collaboration

Najbolji rad mladog autora, RTI

Marija Milošević, Milica Spasić, Vladimir Cirić

Design and Implementation of a Lightweight Application for Network Overload Monitoring

Najbolji rad mladog autora, TEI

Branislava Živković, Zoran Čiča

Network Traffic Capturing in Open-Source 5G Core Network Platform

MLADI AUTORI – ETRAN

Najbolji rad mladog autora, AK

Marija Ratković, Matija Marijan, Tatjana Miljković, Miloš Bjelić

Metoda za segmentaciju muzičkog signala na osnovu matrice samosličnosti

Najbolji rad mladog autora, ML

Sanja Mandić, Marjan Urekar, Đorđe Novaković, Dragan Pejić

Sistem za merenje faznog stava zasnovan na tajmerskim metodama

Najbolji rad mladog autora, RT

Lazar Smiljković, Marko Mišić, Pavle Vuletić, Slavko Gajin

Softverski alat za analizu izvornih podataka o komunikacionim aktivnostima u računarskim mrežama

 

NAJBOLJI RADOVI NA SEKCIJAMA – IcETRAN

Najbolji rad na sekciji MTI – Nagrada “Aleksandar Marinčić”

Biljana Stošić, Marin Nedelchev

N-way Gysels Modeling Using Transmission Line-based Wave Digital Framework

Najbolji rad na sekciji NTI

Luka Rubinjoni, Srboljub Stanković, Aco Janićijević

Measuring Geopolymer Set Times Under Ionizing Radiation – Advances in Instruments and Procedures

Najbolji rad na sekciji RTI

Aleksandar Veljanovski, Aleksandar Milenkovic, Marija Veljanovski, Petar Rajkovic, Dragan Jankovic

Realization of Software System for Collaboration of Specialist Proposed Therapy and Physician Accepted Therapy

Najbolji rad na sekciji TEI

Jovan Milojković, Predrag Ivaniš, Vesna Blagojević, Srđan Brkić

Performance Analysis of Land Mobile Satellite-Terrestrial Systems with Selection Relaying

NAJBOLJI RADOVI NA SEKCIJAMA – ETRAN

Najbolji rad na sekciji AK

Miomir Mijić, Miodrag Stanojević

Analiza ambijentalne buke u stanovima

Najbolji rad na sekciji AU

Čedomir Milosavljević, Boban Veselić, Milutin Petronijević, Branislava Perunicič-Draženović, Senad Huseinbegović

Diskretna realizacija supertvisting algoritma upravljanja promenljive strukture: eksplicit ili semi-implicit pristup?

Najbolji rad na sekciji EE

Младен Бањанин, Марко Икић

Анализа специфичних резултата регистрованих приликом мјерења параметара квалитета електричне енергије у електродистрибутивној мрежи

Najbolji rad na sekciji EL

Nenad Jovičić, Nemanja Janković

Strujni senzor kao indirektni merač aktivnosti radnog alata u proizvodnom procesu

Najbolji rad na sekciji ML

Goran Miljković, Ivana Ranđelović, Dragan Denić

Doprinos poboljšanju brzine rada pseudoslučajnog pozicionog enkodera

Najbolji rad na sekciji NM

Vesna Paunović, Neda Stanojević, Zoran Prijić

Uticaj veličine zrna na električne karakteristike dopirane BaTiO3 keramike

Najbolji rad na sekciji RT

Jovana Kitanović, Dražen Drašković, Maja Vukasović, Sanja Delčev

Razvoj alata za proveru i korekciju teksta zasnovan na grafovima i stablima pretraživanja

Да би искористили ову погодност, награђени морају обавезно да се јаве у Секретаријат ЕТРАН-а Мирјани Јованић.

1 Млади истраживач је дефинисан као студент редовних академских, мастер и докторских студија чија старост у години за коју се додељује награда, не прелази 25, 27, 40 година респективно. Ови подаци обавезно се наводе на пријавном листу приложеном уз рад који конкурише за награду.

2 Награда се додељује ако на секцији има бар осам радова и најмање три рада младих истраживача. Уколико секција има више од 24 рада, и најмање 9 младих истраживача могу се доделити две награде. Секција може донети одлуку да не додели награду ниједном истраживачу.