Uputstvo za pripremu radova za konferenciju ETRAN

Za Konferenciju ETRAN mogu se podneti isključivo radovi koji sadrže originalne teorijske ili praktične rezultate istraživanja, rezultate primene teorijskih metoda u rešavanju konkretnih inženjerskih problema i praktičnih rešenja ili uređaja. Prihvataju se isključivo radovi koji nisu prethodno saopšteni, objavljeni ili na neki drugi način prikazani. Pored radova u tematici postojećih stručnih sekcija Društva za ETRAN autori se pozivaju da prijave i radove posvećene obrazovanju u oblastima koje pokrivaju sekcije.

Posebno se pozivaju i biće stimulisani studenti redovnih studija da podnesu radove koji će biti razmotreni za prezentaciju na posebnoj studentskoj sekciji.

Ovde možete naći kompletno uputstvo autorima radova u MS Word i Adobe PDF formatu na srpskom jeziku (radi se o modifikovanom IEEE Transactions formatu):

MS Word uzorak

PDF fajl

Radovi u elektronskom obliku (isključivo .pdf format) moraju biti prosleđeni putem

EasyChair conference management system najkasnije do 30. juna 2021.

Odabir radova

Radovi podneti za Konferenciju podležu anonimnoj recenziji i konačnoj proceni naučnog odbora Konferencije. Prihvatanje rada može da bude uslovno u skladu sa komentarima recenzenata. Konačna verzija rada u elektronskoj formi (isključivo .pdf format) mora da stigne najkasnije do 5. avgusta 2021.

Scroll Up