Društvo za ETRAN proglašava najbolji rad na sekciji uzimajući u obzir obe konferencije: ETRAN i IcETRAN. U konkurenciji su svi radovi koji su prihvaćeni i prikazani na konferencijama bez obzira da li je prezentacija bila oralna ili u obliku postera. Odluku o nagradi donosi naučni odbor konferencije, a predlog daju predsedništvo sekcije i predsedavajući sesija u okviru sekcije. Sekcije mogu da odluče da ni jedan rad ne treba da bude predložen kao najbolji rad.

Svi autori odabranog rada su ravnopravno dobitnici. Nagrađenim autorima uručuje se diploma Društva za ETRAN. Autori nagrađenog rada dobijaju poziv da modifikovanu verziju rada pošalju za publikovanje u specijalnom broju jednog od naučnih časopisa kategorije M23, M51 ili M52 sa kojima sarađuje ETRAN. Svaki časopis sprovodi uobičajenu recenziju radova koji su podneti za štampanje.


Društvo za ETRAN nagrađuje najbolji rad mladog istraživača1 iz Srbije na sekciji2 uzimajući u obzir obe konferencije: ETRAN i IcETRAN. Odluku o nagradi donosi naučni odbor konferencije, a predlog daju predsedništvo sekcije i predsedavajući sesija u okviru sekcije.

Nagrada se dodeljuje samo prvom autoru. Kandidat za nagradu mora biti prvi autor na radu i mora lično izlagati rad u okviru oralne prezentacije ili postera.

Nagrađenom autoru uručuje se specijalna diploma Društva za ETRAN. Nagrađenom mladom istraživaču je na toj sledećoj konferenciji plaćen jednodnevni smeštaj da bi mu bila uručena diploma. Nagrađeni mladi autor je oslobođen plaćanja kotizacije na sledećoj konferenciji ako mu rad bude prihvaćen, i to pravo ne može da prenese na drugog.

Nagrađeni mladi istraživač dobija poziv da proširenu verziju nagrađenog rada podnese na potencijalno objavljivanje u specijalnom broju naučnog časopisa Serbian Journal of Electrical Engineering. Podneti rad će biti recenziran po uobičajenoj proceduri časopisa.

Nagrađenim autorima će biti ponuđeno da dopune svoje nagrađene radove i da ih publikuju u međunarodnom časopisu:

  • Science of Sintering, http://ojs.itn.sanu.ac.rs, Izdavač ETRAN, (Web of Science, Scopus, Crossref, DOAJ; SJR rank:Q2/Q3;MPNTR Srbije, rank: M22/23)
  • Serbian Journal of Electrical Engineering http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/ (Scopus, Crossref, DOAJ, SIR rank/Q4, MPNTR Srbije rank M24);
  • Electronics Journal http//elsjournal.etf.unibl.org/ (Scopus, DOAJ, SIR rank/Q4);
  • Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics http://casopisi.junis.ni.ac.rs/Index.php/FUElectEnerg (Scopus, Crossref, DOAJ;SJR rank:Q4; MPNTR Srbije, rank:M24)

Da bi iskoristili ovu pogodnost, nagrađeni moraju obavezno da se jave u Sekretarijat ETRAN-a Mirjani Jovanić.

1 Mladi istraživač je definisan kao student redovnih akademskih, master i doktorskih studija čija starost u godini za koju se dodeljuje nagrada, ne prelazi 25, 27, 40 godina respektivno. Ovi podaci obavezno se navode na prijavnom listu priloženom uz rad koji konkuriše za nagradu.

2 Nagrada se dodeljuje ako na sekciji ima bar osam radova i najmanje tri rada mladih istraživača. Ukoliko sekcija ima više od 24 rada, i najmanje 9 mladih istraživača mogu se dodeliti dve nagrade. Sekcija može doneti odluku da ne dodeli nagradu nijednom istraživaču.

Spisak nagrađenih autora na konferenciji ETRAN 2022

MLADI AUTORI – ETRAN

Najbolji rad mladog autora, AK
Tijana Đorđević, Stefan Aćimović i Miloš Bjelić
IMPLEMENTACIJA ALGORITAMA ZA KONTROLU USMERENOSTI ZVUČNIČKOG NIZA SA DVA GLAVNA LOBA NA OTVORENOM HARDVERU

Najbolji rad mladog autora, AU
Boris Barišić, Aleksandra Krstić, Sanja Vujnović, Željko Đurović
APPLICATION OF SUBTRACTIVE CLUSTERING IN DATA PROCESSING

Najbolji rad mladog autora, ML
Mario Volaš, Dragan Pejić, Marjan Urekar
MERNO-AKVIZICIONI SISTEM ZA PRAVILNO SEDENJE

Najbolji rad mladog autora, ML
Milan Šaš, Dragan Pejić, Nemanja Gazivoda, Đorđe Novaković, Bojan Vujičić
MERNI SISTEM ZA ODREĐIVANJE MODULA I FAZNOG STAVA IMPEDANSE BAZIRAN NA VIRTUELNOJ INSTRUMENTACIJI

Najbolji rad mladog autora, NT
Uzahir Ramadani
UTICAJ JONIZUJUĆEG ZRAČENJA NA KARAKTERISTIKE GASNIH ODVODNIKA PRENAPONA

NAJBOLJI RADOVI NA SEKCIJAMA – ETRAN

Najbolji rad na sekciji AK
Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Jelena Ćertić i Dragana Šumarac Pavlović
Koeficijent inharmoničnosti tonova harfe – specifičnost i problemi automatske procene

Najbolji rad na sekciji EE
Dejan Janjić, Alenka Milovanović i Branko Koprivica
Realizacija laboratorijskog sistema za bežični prenos energije

Najbolji rad na sekciji ML
Dragan Živanović, Milan Simić, Milica Stojanović i Dragan Denić
Dvokoračna segmentna linearizacija kao deo mernog lanca termopara

Najbolji rad na sekciji NM
Vesna Paunović, Miloš Marjanović i Zoran Prijić
Mikrostrukturna i dielektrična karakterizacija PLZT keramike

Najbolji rad na sekciji RO
Branko Lukić, Nikola Knežević i Kosta Jovanović
Upravljanje pasivnom krutošću završnog uređaja robota oblikovanjem elipsoida krutosti

Najbolji rad na sekciji RT
Dušan Kenjić, Marija Antić i Dušan Živkov
Service-Oriented Communication Between ADAS and IVI Domains in Automotive Solutions